E-shop

Všeobecné podmínky

Předmět Všeobecných podmínek

  1. Tyto Všeobecné podmínky stanovují s účinností od 1.1.2015 obchodní podmínky, na základě, kterých bude Ludmila Trtíková Zlaté Mince - Numismatika, Mostecká 364, 755 01 Vsetín, IČ: 73241229, DIČ: CZ7355285894 (dále jen Prodávající) prodávat Kupujícímu mince, medaile, investiční zlato a další numismatické potřeby.

Práva a povinnosti Prodávajícího

  1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou a to do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě platby předem na účet Prodávajícího do tří pracovních dnů od připsání platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato delší lhůta.

  2. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím a potvrzená Prodávajícím. Potvrzení je zasíláno na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou uvede v objednávce a v případě platby předem obsahuje i zálohovou fakturu.

  3. Objednávky se vyřizují v pořadí, v jakém budou Prodávajícímu doručeny. Přednostně jsou vyřizovány objednávky vystavené v internetovém obchodě slovenske-mince.sk, poté e-mail objednávky a nakonec objednávky zaslané písemně poštou.

  4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží. O této skutečnosti bude Kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy.

  5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně nesprávná, nebo smyšlená. O tomto odmítnutí zašle Prodávající informaci na e-mailovou adresu Kupujícího.

  6. Pokud Kupující neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 3.2.,Všeobecných podmínek, Prodávající je oprávněn vyřizování dalších objednávek tohoto Kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

  7. Při dodávce zlatých investičních mincí má Prodávající právo plnění objednávky takovým ročníkem objednaného titulu, který má skladem. Toto právo zohledňuje odlišná specifika trhu s investičním zlatem (ročník ani stav mince nemá vliv na její cenu) vůči zvyklostem na sběratelském, numismatickém trhu.

Práva a povinnosti Kupujícího

  1. Kupující v objednávce uvede správnou poštovní adresu, na, kterou má být objednané zboží odesláno.

  2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v potvrzení objednávky.

  3. Kupující má právo odeslanou objednávku učiněnou prostřednictvím domény slovenske-mince.sk , nebo prostřednictvím e-mailu stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího a to nejpozději do jedné hodiny od odeslání objednávky.

  4. Kupující se zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do data splatnosti od obdržení zálohové faktury. Pokud Prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka Prodávajícím zrušena.

  5. Převzetím zboží přechází na Kupujícího vlastnictví koupeného zboží. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím věci Kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže Kupující svým zaviněním poškodí, znehodnotí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

  6. Kupující bere na vědomí skutečnost, že zboží, jež je zobrazeno na doméně slovenske-mince.sk, jako dostupné, nemusí vždy přesně korespondovat se skladovými zásobami Prodávajícího, když internetový obchod není z technických důvodů on-line propojen se sklady Prodávajícího nebo je přetížen množstvím objednávek. Provedení a zobrazení změny dostupnosti zboží na slovenske-mince.sk, může být z těchto technických důvodů opožděno.

  7. Kupující, jež zboží od Prodávajícího zakoupí je povinen toto zboží ve smluvně stanoveném termínu převzít a to jak prostřednictvím doručovacích služeb, nebo osobně na prodejně Prodávajícího a to v závislosti, jaký způsob převzetí zboží si Kupující zvolil. V případě neučiní-li tak a je v prodlení s převzetím zboží, je Prodávající oprávněn zboží uschovat a to způsobem přiměřeným okolnostem. Úschova zboží je prvních 6 měsíců od prvního vyzvání k převzetí zboží bezplatná. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží a to ve výši 500,-Kč za každý započatý měsíc úschovy zboží. Prodávající je oprávněn zboží pro Kupujícího zadržet a to do doby, než mu budou, ze strany Kupujícího, uhrazeny náklady vynaložené na uchování zboží.

  8. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží déle než jeden rok od vystavení faktury ke zboží vzniká Prodávajícímu právo věc, po předchozím písemném upozornění, na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat a to poté, co byla Kupujícímu poskytnuta dostatečná lhůta k převzetí. Prodávající je zboží oprávněn prodat v rámci internetové aukce nebo přímým prodejem třetí osobě.

Cena

  1. Cena zboží je uvedena na internetových stránkách slovenske-mince.sk v odkazech "Katalog" a dále přímo v katalogovém listu každé položky.

  2. Uváděné ceny jsou včetně DPH.

  3. Vzhledem k tomu, že na této internetové adrese probíhá prodej nepřetržitě, Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat uváděnou cenu do 24 hodin od přecenění zboží.

  4. Prodávající má povinnost informovat o přecenění Kupujícího, který zaslal v této lhůtě objednávku na zboží, jež bylo přeceněno.

  5. Poštovné, balné a pojištění může být navýšeno dle rozsahu objednávky a cílové adresy. Případné navýšení musí být vyčísleno při potvrzení objednávky.

  6. Cena předplatného je odvozena od očekávaných cen mincí. Pokud dojde ke změně ceny ze strany dodavatele, případně v důsledku legislativních změn, má Prodávající právo účtovat před dodáním mincí vzniklý rozdíl. Poštovné, balné a pojištění je účtováno samostatně při expedici mincí.

  7. Cena investičních zlatých mincí a uzančních zlatých slitků, dále jen "investiční zlato" se mění dle pohybu cen na mezinárodních trzích zlata. Prodávající aktualizuje cenu těchto položek i několikrát denně dle potřeby. Cena je vázana na skladovou dostupnost zboží. V případě převisu poptávky nad dostupnými skladovými zásobami, mohou být objednávky kráceny.

  8. Základem daně (DPH) při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské účely prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu vyšší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, je rozdíl mezi cenou, za, kterou jsou prodávány, a jejich nominální hodnotou. Tento rozdíl se považuje za částku obsahující daň. Pokud jsou prodávány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu nižší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, základem daně je nula. Investiční zlato je od DPH osvobozeno úplně. Sběratelské potřeby, neplatné mince a ostatní zboží je zařazeno do příslušné sazby DPH dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Platební podmínky

  1. Kupující hradí Prodejci cenu zboží na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky nebo dobírkou. Bližší podmínky naleznete na této stránce.

  2. Dobírkou lze hradit zásilky s hodnotou zboží do 25.000,- Kč, nebo na základě individuálního ujednání i vyšší hodnotě zboží. Podmínky naleznete na této stránce.

Expedice zboží

  1. Zboží je zasíláno cenným psaním.

  2. Zásilka je pojištěna v plné výši prodejní hodnoty zboží.

  3. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku a to v předpokládaném termínu doručení zboží (dle dodacích lhůt přepravců) musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.

  4. Zásilky v ceně do 10.000,- Kč lze expedovat jako expresní ( EMS ) s termínem doručení do 24 hodin.

  5. Podmínky expedice cenným psaním naleznete na této stránce.
  6. Podmínky expedice EMS naleznete na této stránce.
  7. Podmínky osobního odběru zboží naleznete na této stránce.
  8. Podmínky expedice zboží v rámci ČR naleznete na této stránce.
  9. Podmínky expedice zboží v rámci EU naleznete na této stránce.
  10. Podmínky mezinárodní expedice zboží naleznete na této stránce.

Reklamační řád

  1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
   Zasláním e-mailu na adresu obchod@zlate-mince.cz.
   Zasláním reklamace na adresu Ludmila Trtíková, Mostecká 364, budova KB, 755 01 Vsetín.

  2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad.

  3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí Kupujícího elektronickou poštou, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.

  4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

  5. Pokud jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. může Kupující využít možnosti dané Občanským zákoníkem §1829 odst. 1, občanského zákoníku „Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.“

  6. V případě nákupu zlatých a stříbrných mincí a slitků, platí § 1837 odst. b) občanského zákoníku, který uvádí, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy „b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy“.

  7. V případě odstoupení od kupní smlouvy má Kupující právo na vrácení poplatků na dopravu a balné.

  8. Reklamované zboží za účelem posouzení oprávněnosti reklamace může být dodáno na adresu Ludmila Trtíková, Mostecká 364, budova KB, 755 01 Vsetín, případně do jakékoliv jiné provozovny prodávající. Seznam provozoven prodávající je uveden na slovenske-mince.sk Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží hradí Kupující.

   Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího jakýmkoliv způsobem, zejména, nikoliv však výlučně:

   - Zasláním e-mailu na adresu obchod@zlate-mince.cz.

   - Zasláním reklamace na adresu provozovny prodávajícího Ludmila Trtíková, Mostecká 364, budova KB, 755 01 Vsetín, případně na adresu kterékoliv jiné existující provozovny prodávajícího (seznam provozoven je uveden na slovenske-mince.sk). - Osobně na kterékoliv provozovně prodávajícího.

   - Telefonicky na aktuálních telefonických kontaktech, jež jsou uvedeny na slovenske-mince.sk

  9. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nezbytné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

  10.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se zato, že věc byla vadná již při převzetí.

  11. Na průběh řešení reklamace se může Kupující dotázat telefonicky, faxem, poštou nebo elektronickou poštou na kontaktním místě.
  12. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15 120 00 Praha 2
   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

Evidence údajů a ochrana osobních dat

  1. Provozovatel internetového obchodu slovenske-mince.sk závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu. Práce s osobními daty Kupujících plně podléhá zákonným normám, zejm. zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

  2. O výmaz údajů evidovaných nad rámec zákonných povinností Prodávající (účetnictví) lze požádat faxem, poštou nebo elektronickou poštou na kontaktním místě.

Odpovědnost za škody a náhrada škody

  • Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce dle svých provozních podmínek.

Změna všeobecných podmínek

  • Prodávající je oprávněn Všeobecné podmínky měnit a doplňovat, kdy takto upravené Všeobecné podmínky s datem účinnosti zveřejní na internetové stránce slovenske-mince.sk. Předchozí znění Všeobecných podmínek je přístupné na výše uvedené internetové stránce s uvedení data jejich účinnosti.

Rozhodné právo a příslušnost soudů

  1. Tyto Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky.
  2. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění – občanský soudní řád.
  3. Právní vztahy, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Záruka za jakost

  1. Na zboží, kterým jsou sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. je poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců.

  2. V případě, že je na konkrétní zboží poskytována jiná, např. delší záruka, je tato skutečnost uvedena v katalogovém listu zboží.

  3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

  4. Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů (zlato, stříbro, paládium, platina) je garantována emitujícím státem, případně puncem. Vzhledem k tomu, že jejich cena kopíruje výchylky finančního trhu nezávisle na vůli Prodávající nevztahuje se na ně další záruka.

Lhůtu a způsob převzetí daňového dokladu

  • Daňový doklad je vystaven a doručen Kupujícímu společně s dodávkou zboží.

Lhůtu a způsob vracení přeplatků / platby

  1. Přeplatky, platby za výkup zboží a další platby vyplývající z obchodního styku jsou zákazníkům poukázány obvykle bezhotovostním převodem. U platby nad ekvivalent 270. 000,- Kč je bezhotovostní převod zákonnou podmínkou převodu.

  2. Lhůta pro odeslání platby je individuální, dle kupní smlouvy.

  3. Poplatky za provedení bezhotovostního převodu jdou v případě zahraničních plateb na účet Kupujícího.

Doplňující údaje

  1. Registrace: Podnikatel zapsán u živnostenského úřadu Městského úřadu ve Vsetíně č.j. 1/ZO/0567/03
   a č.j. 1/ZO/0568/03 dne 31.3.2003 Sídlo : Mostecká 364, 75501 Vsetín

  2. Zodpovědná osoba za provoz e-shopu: Pavel Trtík
  3. Provozní doba pro telefonickou komunikaci: Po - Pá, 9.00 - 15.00
  4. Na dotazy zaslané elektronickou poštou reagujeme do 2 pracovních dnů, pokud se týkají obchodních případů.
   Na všeobecné dotazy, nabídky apod. reagujeme v individuální lhůtě stanovené dle povahy korespondence

Slovensko:

  1. Pri objednávke a platbe na Slovensku (Bratislava) v hotovosti, alebo bankovým prevodom, je potrebné si pripočítať DPH (20 %) z nominálu mincí.

   Pri objednávkach:

   a). Slovenských pamätných strieborných mincí a obehoviek, je potrebné si pripočítať DPH z nominálu a to:

   - 20 € minca: + 4 €,
   - 10 € minca: + 2 €,
   - 3,88 € obehovky: + 0,80 €
   , - 1000 SK minca: + 6,70 €.

   b). Českých pamätných strieborných mincí a obehoviek, je potrebné si pripočítať DPH z nominálu a to:

   - 500 Kč minca: + 4 € ,
   - 200 Kč minca: + 1,60 €,
   - 88 Kč obehovky: + 1 €

   Ceny českých a slovenských pamätných strieborných mincí na Slovensku sú iné ako v Českej republike (v e-shope) vzhľadom na rozdielnosť daňových zákonov. V ČR je nominálna hodnota mincí (napr. 200 Kč, 500 Kč alebo 10 €, 20 €) nezdanená, pričom v SR sa zdaňuje (DPH 20 %) aj nominálna hodnota mincí. Toto spôsobuje rozdiel v celkovej sume Vášho nákupu oproti internetovej objednávke.Věrnostní program – ZLATÉ KONTO

Registrovaný zákazník, nakupující na stránkách slovenske-mince.sk výrobky s označením ZM obdrží za svůj nákup body do věrnostního programu v množství uvedeném u konkrétního výrobku. Za body z věrnostního programu lze nakupovat pouze prodejcem určené zboží. Cena zboží, které lze zakoupit za body z věrnostního programu je určená prodejcem a prodejce si určuje právo tuto cenu stanovit, případně upravit dle svého uvážení.

Podmínkou přidělení bodů z věrnostního programu jsou tyto podmínky:

a) Nákup označeného zboží je proveden zákazníkem prostřednictvím stránky slovenske-mince.sk

b) Nakoupené označené zboží je kupujícím řádně uhrazeno.

V případě odstoupení od smlouvy, nebo reklamace, jejímž výsledkem bude vrácení kupní ceny zboží, nebo v případě neuhrazení kupní ceny zboží, se body z věrnostního programu nepřičítají, případně dojde k jejich odečtu.

Prodejce si vyhrazuje právo určit tituly a zboží, které do věrnostního programu nebudou zahrnuty tj. při nákupu těchto titulů nebudou přičítány body z věrnostního programu, případně za věrnostní body nebude možné zakoupit některé tituly, kdy se zejména, nikoliv však výlučně, jedná o tituly, kde je zapotřebí dlouhodobé rezervace a jsou vázány na úhradu nevratné zálohy a tituly, kdy je zřejmé, že zájem převýší poptávku a skladové zásoby prodávajícího.

Věrnostní body jsou při splnění uvedených podmínek připsány na účet klienta vedený prodejcem.

Znění všeobecných podmínek platné do 17.1.2007 naleznete na této stránce.
Znění všeobecných podmínek platné do 27.3.2007 naleznete na této stránce.
Znění všeobecných podmínek platné do 14.2.2008 naleznete na této stránce.
Znění všeobecných podmínek platné do 14.10.2008 naleznete na této stránce.
Znění všeobecných podmínek platné do 12.02.2009 naleznete na této stránce.
Znění všeobecných podmínek platné do 1.1.2010 naleznete na této stránce.
Znění všeobecných podmínek platné do 1.10.2011 naleznete na této stránce.
Znění všeobecných podmínek platné do 1.7.2013 naleznete na této stránce.
Znění všeobecných podmínek platné do 31.12.2014 naleznete na této stránce.
Znění všeobecných podmínek platné do 21.02.2020 naleznete na této stránce.
Znění všeobecných podmínek platné do 15.11.2021 naleznete na této stránce.

NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
www.Slovenske-mince.sk - Investičné zlato za najnižšiu cenu na Slovensku. Zlaté mince. Švajčiarske zlaté zliatky. Strieborné mince. Švajčiarske strieborné zliatky. Limitované razby a medaily Pražskej mincovne, Českej mincovne a Mincovne Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numizmatika. Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania textov a fotografií je bez písomného súhlasu zakázané. Fotografie sú chránené autorským zákonom.

REŠPEKTUJEME VAŠE SÚKROMIE.

Tieto stránky upravujeme pre vaše individuálne požiadavky pomocou cookies. Sú bezpečné, bezplatné a umožňujú nám 'ladiť' tieto stránky a ponúkať v zľave tovar podľa vašich osobných preferencií. Na ich použitie je vyžadovaný váš súhlas. Viac podrobností sa dozviete na stránke cookies ...